27.01.2023

Yazarlar: Beyza Büyükağaçcı, Nazlıgül Akdemir

“7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 9.11.2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun’un Geçici 2. Maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca başlatılan icra takiplerine ilişkin dosyaların ödeme yapılmasa dahi belirli koşullar altında kapatılabileceği düzenlenmiştir.

Düzenleme her ne kadar Resmi Gazete yayım tarihi olan 9.11.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da düzenlemeye ilişkin olarak hangi usul ve esasların uygulanacağına dair mevzuatta bir boşluk bulunmaktaydı. Bu kapsamda 25.01.2023 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Tebliğ ile Geçici 2. Madde’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenerek boşluk giderilmiştir.

Kanun’un Geçici 2. Maddesine göre;                                                                                 

    · 15/8/2022 tarihi itibarıyla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu veya 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan,                                                

    ·     Borçlusu gerçek kişi olan,

    ·  Her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan ya da 2.000 Türk Lirasının üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen

alacaklar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 9.11.2022 tarihini takip eden altıncı ayın sonuna kadar alacaklıların alacak haklarından feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla takip konusu alacağın Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesi kapsamında “değersiz alacak” olarak kabul edileceği düzenlenmiştir.

İcra Dairelerinde Takip Edilen İcra Dosyalarında Yapılacak İşlemler

Tebliğ’in 4. maddesi ile İcra dairelerinde takip edilen icra dosyalarında yapılacak işlemler düzenlenmiştir. Buna göre alacaklı veya vekili, alacak hakkından açıkça feragat edildiği hususu ile feragat nedeniyle hacizlerin kaldırılarak icra takip dosyasının kapatılması ve varsa sair taleplerini ilgili icra dairesine her bir icra dosyası için ayrı ayrı olmak üzere portal üzerinden veya ilgili dosyaya fiziken dilekçe sunmak suretiyle talepte bulunabilecektir.

Feragat talebinin değerlendirilmesi ve dosyanın kapatılması işlemleri icra müdürü veya icra müdür yardımcısı tarafından yerine getirilecek, diğer işlemler ise icra personeli tarafından yapılabilecektir.

15/8/2022 tarihi itibarıyla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması halinde, icra müdürü takip talebinde yer alan asıl alacak ve ferilerini dikkate almak suretiyle talebi kabul edecek, hacizleri kaldıracak ve dosyayı kapatacaktır.

Takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması halinde, icra müdürü dosya kapak hesabı yaparak takip konusu alacağın 2.000 Türk lirasına kadar olan kısmını dikkate almak suretiyle talebi kabul edecek, hacizleri kaldıracak ve dosyayı kapatacaktır. Nihayetinde dosyanın Kanun’un Geçici 2. Maddesi uyarınca feragat nedeniyle kapatıldığına dair belge düzenlenecektir.

Feragat talebinin kabul edilmesi halinde icra müdürü haczin kaldırılmasına karar verecek, UYAP entegrasyonu kapsamında gerekli işlemleri yapacak ve masraflar yatırılırsa ilgili kurum veya kuruluşlara bu kararı gönderecektir.

Merkezi Takip Sistemi İle Yürütülen İcra Dosyalarında Yapılacak İşlemler

Tebliğ’in 5. Maddesi’nde Merkezi Takip Sistemi (“MTS”) ile yürütülen icra dosyaları bakımından yapılacak işlemlere yer verilmiş olup buna göre dosya kapatma işlemleri, alacaklı avukatı tarafından yürütülecektir. Feragat talebinin Geçici 2. Madde kapsamında kalıp kalmadığı MTS tarafından kontrol edilerek kapsam dışında kalan talepler reddedilecektir.

Alacaklı vekilinin feragat talebi üzerine her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarının 2.000 Türk lirasını aşmaması veyahut 2.000 Türk lirasının üzerinde ise 15/8/2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altında kalması durumunda dosya kapatılacak ve dosyanın feragat nedeniyle kapatıldığına ilişkin MTS üzerinden düzenlenen belge dosyasına kaydedilecektir.

Sonuç olarak;

Geçici 2. Madde kapsamında getirilen düzenleme ile 25.01.2023 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan mezkûr Tebliğ ışığında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca başlatılan icra takiplerinden doğan ve belirtilen koşulları sağlayan borçlar, alacaklı veya alacaklı vekilinin ilgili icra dosyasına her bir icra dosyası bakımından ayrı ayrı feragat talep ve sebebini içerir dilekçe sunması suretiyle sona erdirilebilecektir.

TOP