13.04.2021

Yazarlar: Serhan Akyıldırım, Ahsen Sadıkoğlu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından Çıkarılan 01.04.2021 Tarihli Genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013/11 Sayılı Genelgesinde Değişiklik Yapılarak İşten Ayrılış Kodlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır.

Genel değişikliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013/11 sayılı Genelgesinde yer alan “İşten Ayrılış Nedeni” alt başlığındaki “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan fesih nedenlerinin her biri için ayrı kodlar düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile oluşturulan kodlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KOD

AÇIKLAMA

KANUN MADDESİ

 

 

 

42

 

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

 

 

4857 sayılı Kanun Madde   25-II-a

 

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

 

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c

 

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

 

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

 

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f

 

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

 

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h

 

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

 

SONUÇ

Değişiklik öncesinde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen İş Kanunu’nun 25. Maddesinin 2. Fıkrasındaki tüm haller Kod-29 ile düzenlenmekteyken Genelge değişikliği ile birlikte İş Kanunu’nun 25/2. Maddesinde yer alan her durum için ayrı kodlar düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 01.04.2021 tarihi itibariyle düzenlenecek işten çıkış bildirgelerinde yukarıdaki tabloda gösterilen işten çıkış kodları dikkate alınacak ve iş akdinin feshi sonrasında uyuşmazlık ortaya çıkması halinde dava sürecinde de işten çıkış bildirgesinde yer alan kodun temsil ettiği nedenle bağlı olunacaktır.

TOP